Sex

GEMEENTEDECREET 2010 PDF

Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Dailrajas Gujinn
Country: Bahamas
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 1 September 2007
Pages: 172
PDF File Size: 4.14 Mb
ePub File Size: 17.31 Mb
ISBN: 321-1-52400-604-9
Downloads: 86890
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dolmaran

Het intergemeentelijk mobiliteitsplan kan bepalingen bevatten op intergemeentelijk en op gemeentelijk niveau. Op initiatief van de gemeente wordt in elke gemeente een GBC ingesteld.

De Vlaamse Regering consulteert daarvoor ten minste: De overeenkomst regelt de wederzijdse verbintenissen van de actoren. Dit advies is beperkt tot de punten die aanleiding gaven tot 20110 ongunstig advies over de sneltoets en beoordeelt of de aanpassingen aan de sneltoets hieraan tegemoet komen. De bepalingen, vermeld in het eerste lid, zijn informatief.

Het bestaande plan blijft gelden tot het nieuwe plan is bekendgemaakt. Bij ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur brengt de gemeenteraad bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan de vereiste aanpassingen aan om tegemoet te komen aan de punten die aanleiding gaven tot het negatief advies, behalve als het ongunstig advies werd heroverwogen. Het besluit betreffende het participatietraject wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Titel V Slotbepalingen Artikel Het vaststellingsbesluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De samenstelling van de GBC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren overeenkomstig de bepalingen die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering.

  BESOS DE ARENA REYES MONFORTE PDF

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Op voorstel gemeentedcreet de initiatiefnemer kunnen de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan worden gebundeld in een gezamenlijk bovenlokaal overlegplatform, IGBC genoemd. Een intergemeentelijk mobiliteitsplan treedt pas in werking veertien dagen nadat het vaststellingsbesluit van alle betrokken gemeenten bij uittreksel werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De doorkijkperiode kan dertig jaar bedragen. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud, de methodologie, de procedure voor de opmaak, de evaluatie, de herziening, de bekendmaking van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de kwaliteitscontrole op dat plan. Het informatieve deel van het gemeentelijk mobiliteitsplan bevat ten minste: De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan voorlopig vast.

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de inhoud, de vorm en de procedure van de sneltoets. De samenwerkingsovereenkomst zal tenminste nadere bepalingen omvatten betreffende: Het mobiliteitsbeleid is gericht op een duurzame mobiliteitsontwikkeling waarbij de mobiliteit wordt beheerd voor de huidige generatie zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels en de procedure van het verzoek tot heroverweging vast.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Bij de definitieve vaststelling gemeentedecteet het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan alleen wijzigingen worden aangebracht die zijn gebaseerd op of die voortvloeien uit de opmerkingen en bezwaren van het openbaar onderzoek en, in voorkomend geval, die zijn gebaseerd op of die voortvloeien uit de overige resultaten van de publieke consultatie, vermeld in artikel 12, de uitgebrachte adviezen en het standpunt van het Vlaams Parlement.

Het actieplan wordt zonodig geactualiseerd op basis van het voortgangsrapport vermeld in artikel De door de Vlaamse Regering aangewezen projecten worden op een gefaseerde wijze uitgewerkt, waarbij de volgende stappen worden onderscheiden: Er kan ook een mobiliteitsplan worden opgemaakt op de volgende niveaus: Het plan treedt in werking op de datum, bepaald door de Vlaamse Regering, en uiterlijk 24 maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Gemeenfedecreet.

  EL AVIVAMIENTO DE GALES PDF

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt uiterlijk op 31 december voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt. Het mobiliteitsmonitoringsysteem bevat ten minste de ontwikkeling en het beheer van: De gemeehtedecreet keurt het voorstel van participatietraject goed.

De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over de aangepaste sneltoets binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering. Als de MORA geen advies heeft verleend binnen die termijn, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. Het verzoek tot heroverweging wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. De bepalingen van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants en de modules die zijn vastgesteld, blijven van toepassing op de mobiliteitsconvenants die worden gesloten binnen een termijn van twee jaar na de datum van gemeengedecreet inwerkingtreding van het decreet, vermeld in het eerste lid, als het besluit van de gemeenteraad daartoe werd genomen na 15 april en voor de inwerkingtreding gemeentedecrdet dit decreet.

De Gemsentedecreet Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud, de methodologie, de procedure voor de opmaak, de evaluatie, de herziening en de bekendmaking van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan.